Tento projekt je financován Evropským sociálním a investičním fondem.

Název školy příjemce: Střední průmyslová škola elektrotechnická a Obchodní akademie Mohelnice

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_065/0014231

Název projektu: SPŠE Mohelnice - Šablony II

Financování projektu: Evropský sociální a investiční fond

Doba realizace: 1. 9. 2019 do 31. 8. 2021

Naše škola se zapojila do projektu „Šablony pro SŠ a VOŠ II“ z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Cíl projektu

Projekt navazuje na „Šablony I“. Aktivity jsou zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a odborníků z praxe. Dále jsou podporovány aktivity spolupráce škol a zaměstnavatelů, kariérové poradenství žáků, projektové dny a aktivity rozvíjející metody výuky s využitím ICT a doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.

Specifický cíl

Konkrétní oblasti, do kterých se škola zapojila, jsou:

Cílovou skupinou jsou pedagogičtí pracovníci středních škol včetně vedoucích pedagogických pracovníků a žáci těchto škol.