Tento projekt je financován Evropským sociálním a investičním fondem.

Název školy příjemce: Střední průmyslová škola elektrotechnická, Mohelnice, Gen. Svobody 2

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007998

Název projektu: SPŠE Mohelnice_Šablony SŠ a VOŠ I

Financování projektu: Evropský sociální a investiční fond

Doba realizace: 1. 9. 2017 – 30. 6. 2019

Prioritní osa: PO3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

Naše škola se zapojila do projektu „Šablony pro SŠ a VOŠ I“ z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Cíl projektu

Cílem projektu je podpořit osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a pomůže školám při společném vzdělávání žáků/studentů, a to s možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga, koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatele, školního kariérového poradce. Dále jsou podporovány aktivity spolupráce škol a zaměstnavatelů, využití cizích jazyků ve výuce, aktivity rozvíjející ICT a doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.

Specifický cíl

Konkrétní oblasti, do kterých se škola zapojila, jsou:

Cílovou skupinou jsou pedagogičtí pracovníci středních škol včetně vedoucích pedagogických pracovníků a žáci těchto škol.

Pro pedagogické pracovníky bude výstup představovat zkvalitnění jejich výukových metod a zvýšení odborné kvalifikace, pro žáky pak zlepšení jejich výsledků ve škole a tím i lepší uplatnitelnost na trhu práce.