Kritéria 1. kola přijímacího řízení

Jana Skopalová
30. 01. 2023

Informace o přijímacím řízení pro školní rok 2023-2024

studijního oboru 26-41-M/01 Elektrotechnika

studijního oboru 18-20-M/01 Informační technologie

pro 1. kolo

Příjímací řízení

Ředitel školy stanovil jednotná kritéria pro uchazeče o přijetí do 1. ročníku studijního oboru vzdělání

26-41-M/01 Elektrotechnika – Silnoproudá elektrotechnika

26-41-M/01 Elektrotechnika – Počítačové a automatizační systémy

26-41-M/01 Elektrotechnika – Průmyslová informatika

Celkem 2 třídy oboru elektrotechnika – 60 žáků.

18-20-M/01 Informační technologie - Programování a databázové systémy

18-20-M/01 Informační technologie - Programování, design a virtuální realita

18-20-M/01 Informační technologie – Informatika v ekonomice

Celkem 2 třídy oboru Informační technologie – 60 žáků.

Studium je určeno pro žáky, kteří absolvovali 9. třídu základní školy a je vhodné nejen pro chlapce, ale i pro dívky, kteří chtějí pracovat s PC.

Organizace přijímacího řízení 

Jednotné přijímací řízení do oborů vzdělávání s maturitní zkouškou s využitím centrálně zadávaných jednotných testů, které vyhlásilo MŠMT. Přijímací řízení bude probíhat ve dnech:

(Ilustrační testy jsou zpřístupněny na webu prijimacky.cermat.cz.)

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2023-2024

1.Pořadí uchazečů o studium 

bude stanoveno na základě součtu bodů získaných z výsledků studia na základní škole a součtu bodů z jednotné přijímací zkoušky do naplnění oborů. 

Pro školní rok 2023 – 2024 budou uchazeči hodnoceni níže uvedeným způsobem podle následujících skutečností:

  1. z dosažených bodů z předchozího vzdělávání - 40%
  2. z dosažených bodů jednotné přijímací zkoušky (CERMAT) - 60%

V případě většího počtu uchazečů bude dána přednost uchazečům, kteří získají vyšší bodové hodnocení.

2. Hodnocení žáků na základě výsledků předchozího vzdělávání

Do hodnocení bude zahrnuta klasifikace za poslední tři klasifikační období následovně:

26-41-M/01 Elektrotechnika

Známka z předmětů matematika a fyzika, případně obdobný přírodovědný předmět a celkový průměrný prospěch za jednotlivá období.

18-20-M/01 Informační technologie

Známka z předmětů matematika a anglický jazyk* a celkový průměrný prospěch za jednotlivá období.

*Jiný cizí jazyk pouze v případě, že anglický jazyk nebyl vyučován.

Jedná se o součet všech bodových hodnot za uvedené období z průměrného prospěchu a známek 
z předmětů dle následující tabulky. Uchazeč nebude přijat, dosáhne-li záporného počtu bodů.

Bodové hodnocení:           

známkabodyprůměrný prospěchbody
181,00-1,216
251,21-1,4014
331,41-1,6012
411,61-1,8011
5-2001,81-2,010
Snížená známka z chování-2002,01- 2,208
  2,21- 2,56
  >2,50
Účast na soutěžích  1

3. Hodnocení výsledků ZŠ

Maximum bodů ze ZŠ:

celkem (max)                                                                  100

4. Hodnocení výsledků z jednotné přijímací zkoušky (CERMAT)

dolní hranice počtu bodů z jednotné přijímací zkoušky pro přijetí je 10% bodů.

5. Stanovení pořadí uchazečů dle vzorce

X=0,6a+0,4b

a – součet bodů z testů jednotné přijímací zkoušky

b – součet bodů za prospěch ze základní školy 

6. Rovnost bodů

V případě rovnosti bodů u dvou nebo více uchazečů je dána přednost žákům, kteří získali vyšší bodové hodnocení z jednotné přijímací zkoušky, při další rovnosti bodů rozhodne známka z matematiky z předchozího vzdělávání, při další rovnosti známka z českého jazyka a celkový průměr.

7. Odvolací řízení 

Pro potřeby odvolacího řízení stanovuji z tohoto počtu jedno volné místo v každém z oborů.

8. Zdravotní způsobilost

Podmínkou přijetí do oboru 26-41-M/01 Elektrotechnika je splnění zdravotní způsobilosti pro elektrotechnické obory potvrzené ošetřujícím lékařem na přihlášce ke studiu.

9. Závěrečné vysvědčení

Závěrečné vysvědčení osvědčující ukončení základního vzdělávání předloží uchazeč nejpozději do dne, kdy se stane žákem školy, tj. 1. 9. 2023.

 

Odlišné podmínky pro cizince, kterým byla udělena dočasná ochrana v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny

Podmínky se upravují Zákonem “Lex Ukrajina 2”

Uchazeč doloží spolu s přihláškou ke studiu, že je cizincem, kterému byla udělena dočasná ochrana v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině.

Pro tyto uchazeče platí všechna výše uvedená kritéria s následujícími úpravami:

Bod 2 Hodnocení žáků na základě výsledků předchozího vzdělávání se doplňuje:
umožňuje se čestným prohlášením nahradit zcela nebo z části doklady prokazující předchozí vzdělávání uchazeče, pokud tyto doklady nemá tento uchazeč k dispozici. Čestné prohlášení bude obsahovat informaci o tom, ve kterých předmětech a jakým počtem bodů byl žák hodnocen. Tím se zároveň doloží splnění povinné školní docházky jako podmínky přijetí na střední školu.  MŠMT stanovuje přepočet bodového hodnocení ukrajinských škol na škálu známek, těm jsou pak přiděleny body přijímacího řízení z bodu 2 těchto kritérií. Body budou přiděleny dle stejných nebo obdobných vyučovaných předmětů, jako pro ostatní uchazeče. Pokud uchazeč absolvoval poslední ročník již na české škole, dokládá hodnocení ze základní školy stejně, jako ostatní uchazeči.

Bod 4 Hodnocení výsledků z jednotné přijímací zkoušky (CERMAT) se upravuje:
test z českého jazyka a literatury je na základě žádosti uchazeče prominut, nahrazuje ho pohovor z českého jazyka před dvoučlennou komisí v délce trvání maximálně 20 minut. Ústní pohovor z českého jazyka nahrazující jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka ověřuje elementární znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru. Při ústním pohovoru bude ověřováno, zda uchazeč ovládá latinskou abecedu, rozumí mluvenému slovu a psanému projevu, je schopen se na základní úrovni vyjádřit v českém jazyce. Výsledkem pohovoru je doporučení/nedoporučení studovat daný obor vzdělávání.

Bod 8 Zdravotní způsobilost
Pro uchazeče cizince platí podmínka doložení zdravotní způsobilosti pro obor 26-41-M/01 Elektrotechnika stejně, jako pro ostatní uchazeče – to nelze nahradit čestným prohlášením. Uchazeči doloží zdravotní způsobilost pro daný obor vzdělání od lékaře působícího na území ČR. Pro obor 18-20-M/01Informační technologie tato podmínka stanovena není.

V Mohelnici 27. ledna 2023

 

Ing. Miloš Palla

ředitel školy