Kritéria 1. kola přijímacího řízení

Jana Skopalová
16. 05. 2024

Informace o přijímacím řízení pro školní rok 2024-2025

studijního oboru 26-41-M/01 Elektrotechnika

studijního oboru 18-20-M/01 Informační technologie

pro 1. kolo

Příjímací řízení

Ředitel školy stanovil jednotná kritéria pro uchazeče o přijetí do 1. ročníku studijního oboru vzdělání

26-41-M/01 Elektrotechnika – Silnoproudá elektrotechnika

26-41-M/01 Elektrotechnika – Počítačové a automatizační systémy

26-41-M/01 Elektrotechnika – Průmyslová informatika

Celkem 2 třídy oboru elektrotechnika – 60 žáků.

18-20-M/01 Informační technologie - Programování a databázové systémy

18-20-M/01 Informační technologie - Programování, design a virtuální realita

18-20-M/01 Informační technologie – Informatika v ekonomice

Celkem 1 třída oboru Informační technologie – 30 žáků.

Studium je vhodné nejen pro chlapce, ale i pro dívky, kteří chtějí pracovat s PC.

Organizace přijímacího řízení 

Jednotné přijímací řízení do oborů vzdělávání s maturitní zkouškou s využitím centrálně zadávaných jednotných testů, které vyhlásilo MŠMT. Přijímací řízení bude probíhat ve dnech:

(Ilustrační testy jsou zpřístupněny na webu prijimacky.cermat.cz.)

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2024-2025

1.Pořadí uchazečů o studium 

bude stanoveno na základě součtu bodů získaných z výsledků studia z předchozího vzdělávání (základní škola) a součtu bodů z jednotné přijímací zkoušky do naplnění oborů. Školní přijímací zkouška se nekoná.

Pro školní rok 2024 – 2025 budou uchazeči hodnoceni níže uvedeným způsobem podle následujících skutečností:

V případě většího počtu uchazečů bude dána přednost uchazečům, kteří získají vyšší bodové hodnocení.

2.  Hodnocení žáků na základě výsledků předchozího vzdělávání

Do hodnocení bude zahrnuta klasifikace za poslední tři klasifikační období následovně:

26-41-M/01 Elektrotechnika

Známka z předmětů matematika, český jazyk a fyzika, případně obdobný přírodovědný předmět a celkový průměrný prospěch za jednotlivá období.

18-20-M/01 Informační technologie

Známka z předmětů matematika, český jazyk a anglický jazyk* a celkový průměrný prospěch za jednotlivá období.

*Jiný cizí jazyk pouze v případě, že anglický jazyk nebyl vyučován.

Jedná se o součet všech bodových hodnot za uvedené období z průměrného prospěchu a známek z předmětů dle následující tabulky. Uchazeč nebude přijat, dosáhne-li záporného počtu bodů.

Bodové hodnocení:           

známkabodyprůměrný prospěchbody
161,00-1,214
251,21-1,4013
331,41-1,6012
411,61-1,8011
5-2001,81-2,010
Snížená známka z chování-2002,01- 2,208
  2,21- 2,56
  >2,50
Účast na soutěžích  1

3. Hodnocení výsledků ZŠ

Maximum bodů ze ZŠ:

celkem (max)                                                                            100

Poznámka: účast na olympiádách a soutěžích (ve vyšších kolech než školních) dokládá uchazeč prostou kopií diplomu nebo certifikátu

4. Hodnocení výsledků z jednotné přijímací zkoušky (CERMAT)

dolní hranice počtu bodů z jednotné přijímací zkoušky pro přijetí je 10% bodů.

5. Stanovení přepočteného počtu dosažených bodů uchazeče dle vzorce

X=0,75a+0,25b

a – součet bodů z testů jednotné přijímací zkoušky

b – součet bodů za prospěch ze základní školy 

Podmínka pro přijetí uchazeče ke studiu je získání kladného počtu bodů.

6. Rovnost bodů

V případě rovnosti bodů u dvou nebo více uchazečů rozhoduje o pořadí uchazečů preference daného oboru vzdělání dle pořadí v přihlášce. Pokud je u takových uchazečů stejná i preference oboru, je dána přednost uchazečům, kteří získali vyšší bodové hodnocení z jednotné přijímací zkoušky z matematiky, při další rovnosti bodů rozhodne vyšší bodové hodnocení z jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka, při další rovnosti pak známky z předchozího vzdělávání, a to v pořadí matematika, český jazyk a celkový průměr.

7. Zdravotní způsobilost

Podmínkou přijetí do oboru 26-41-M/01 Elektrotechnika je splnění zdravotní způsobilosti pro elektrotechnické obory potvrzené ošetřujícím lékařem. Toto potvrzení je povinnou přílohou přihlášky.

8. Závěrečné vysvědčení

Kopii závěrečného vysvědčení osvědčující ukončení základního vzdělávání předloží uchazeč nejpozději do dne, kdy se stane žákem školy, tj. 1. 9. 2024. 

Dále uchazeč předloží ke kontrole originál vysvědčení za poslední dva roky své školní docházky pro případnou kontrolu shody s klasifikací uvedenou v příloze přihlášky ke studiu na střední škole. Tyto originály vysvědčení budou po kontrole uchazečům vráceny.

 

Odlišné podmínky pro cizince, kterým byla udělena dočasná ochrana v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny

Podmínky se upravují podle § 1 odst. 1 zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny, vyvolaným invazí vojsk Ruské federace.

Uchazeč doloží spolu s přihláškou ke studiu, že je cizincem, kterému byla udělena dočasná ochrana v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině.

Pro tyto uchazeče platí všechna výše uvedená kritéria s následujícími úpravami:

Bod 2 Hodnocení žáků na základě výsledků předchozího vzdělávání se doplňuje:
umožňuje se čestným prohlášením nahradit zcela nebo z části doklady prokazující předchozí vzdělávání uchazeče, pokud tyto doklady nemá tento uchazeč k dispozici. Čestné prohlášení bude obsahovat informaci o tom, ve kterých předmětech a jakým počtem bodů byl žák hodnocen. Tím se zároveň doloží splnění povinné školní docházky jako podmínky přijetí na střední školu.  MŠMT stanovuje přepočet bodového hodnocení ukrajinských škol na škálu známek, těm jsou pak přiděleny body přijímacího řízení z bodu 2 těchto kritérií. Body budou přiděleny dle stejných nebo obdobných vyučovaných předmětů, jako pro ostatní uchazeče. Pokud uchazeč absolvoval poslední ročník již na české škole, dokládá hodnocení ze základní školy stejně, jako ostatní uchazeči.

Bod 4 Hodnocení výsledků z jednotné přijímací zkoušky (CERMAT) se upravuje:
test z českého jazyka a literatury je na základě žádosti uchazeče prominut, nahrazuje ho pohovor z českého jazyka před dvoučlennou komisí v délce trvání maximálně 20 minut. Ústní pohovor z českého jazyka nahrazující jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka ověřuje elementární znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru. Při ústním pohovoru bude ověřováno, zda uchazeč ovládá latinskou abecedu, rozumí mluvenému slovu a psanému projevu, je schopen se na základní úrovni vyjádřit v českém jazyce. Výsledkem pohovoru je doporučení/nedoporučení studovat daný obor vzdělávání.
Cizinec má na základě žádosti připojené k přihlášce ke vzdělávání ve střední škole právo konat písemný test jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace v ukrajinském jazyce.

Bod 7 Zdravotní způsobilost
Pro uchazeče cizince platí podmínka doložení zdravotní způsobilosti pro obor 26-41-M/01 Elektrotechnika stejně, jako pro ostatní uchazeče – to nelze nahradit čestným prohlášením. Uchazeči doloží zdravotní způsobilost pro daný obor vzdělání od lékaře působícího na území ČR. Pro obor 18-20-M/01Informační technologie tato podmínka stanovena není.

 

V Mohelnici 22. ledna 2024

 

Ing. Miloš Palla

ředitel školy