Školní rok 2021/22

MATURITNÍ ZKOUŠKA

Tematické okruhy a slohové útvary předmětů společné části

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

Písemná práce

 1. Vypravování.
 2. Úvahový text.
 3. Popis pracovního postupu.
 4. Popis prostý, odborný.
 5. Formální dopis.
 6. Motivační dopis.
 7. Zpráva.
 8. Charakteristika.
 9. Článek do časopisu.
 10. Líčení.

Ústní zkouška

 1. Antika.
 2. Renesance a humanismus ve světové a české literatuře.
 3. Klasicismus a osvícenství v literatuře západní Evropy.
 4. Romantismus ve světové literatuře.
 5. Romantismus v české literatuře.
 6. Česká realistická tvorba.
 7. Kritický realismus ve světové literatuře.
 8. Česká literatura 2. poloviny 19. století (májovci, ruchovci, lumírovci).
 9. Moderní umělecké směry v české i světové literatuře na přelomu 19. a 20. století
  (symbolismus, impresionismus, dekadence, futurismus, existencionalismus, ztracená generace).
 10. Česká poezie mezi dvěma válkami (proletářská literatura, poetismus, surrealismus).
 11. Česká meziválečná próza.
 12. Odraz 1. světové války v české literatuře.
 13. Odraz 1. světové války ve světové literatuře.
 14. Odraz 2. světové války v české literatuře.
 15. Odraz 2. světové války ve světové literatuře.
 16. Lidová slovesnost a její vliv na literaturu.
 17. Česká a světová dramatická tvorba.
 18. Humor a satira v literatuře.
 19. Dobrodružná literatura, detektivky, sci-fi.
 20. Česká literatura současnosti.
Součástí pracovního listu je i zadání ověřující znalosti a dovednosti žáka vztahující se k učivu o jazyce a slohu.
ANGLICKÝ JAZYK

Písemná práce

 1. Formální email.
 2. Neformální email.
 3. Článek.
 4. Charakteristika.
 5. Vypravování.

Ústní zkouška - obor Informační technologie

 1. The United Kingdom - basic facts, people, political system, history and economy
 2. The United Kingdom - geography, tourist attractions and places of interest
 3. London
 4. Australia
 5. Canada
 6. The USA - basic facts, geography, people, political system, history and economy
 7. Regions of the USA, tourist attractions
 8. New York City
 9. The Czech Republic - basic facts, political system, economy, history, Czech public holidays and state symbols)
 10. The Czech Republic - geography and places of interest
 11. Prague
 12. Olomouc
 13. Holidays and festivals of English speaking countries
 14. British and Czech educational system
 15. William Shakespeare
 16. Czech and British cuisine, meals, food and eating out
 17. Health and healthy lifestyle
 18. Sport, games and sport events (the Olympic Games)
 19. Travelling and means of transport
 20. Work and career, applying for a job

Ústní zkouška - obor Elektrotechnika

 1. The United Kingdom - basic facts, people, political system, and economy
 2. The United Kingdom - geography and its tourist attractions and places of interest
 3. The United Kingdom - legends and historical personalities
 4. London
 5. The Czech Republic - basic facts, political system, economy, history
 6. The Czech Republic - geography, tourist attractions
 7. Prague
 8. Olomouc and the Olomouc Region - local towns, living
 9. Olomouc and the Olomouc Region - places of interest, beauty spots
 10. Global environmental issues
 11. Czech public holidays and traditions
 12. Holidays and festivals of English speaking countries
 13. British and Czech educational system
 14. William Shakespeare
 15. Culture, cultural life and entertainment
 16. Health and healthy lifestyle
 17. Sport, games and sport events; the Olympic Games
 18. Travelling and means of transport
 19. Shopping and services
 20. Czech and British cuisine, meals, food and eating out
Součástí pracovního listu je i zadání ověřující znalosti odborné terminologie.
NĚMECKÝ JAZYK

Písemná práce

 1. Článek na zadané téma.
 2. Neformální dopis - osobní dopis, e-mail.
 3. Vypravování.
 4. Motivační dopis.
 5. Charakteristika.

Ústní zkouška

 1. Meine Familie
 2. Der Mensch und die Technik
 3. Die Freizeit, die Hobbys
 4. Der Sport für Gesundheit
 5. Urlaub, Ferien, Reisen
 6. Der Verkehr, meine Erlebnisse und Erfahrungen
 7. Essen, Trinken
 8. Die Freunde und menschliche Beziehungen
 9. Wohnen, auf dem Lande x in der Stadt
 10. Das Wetter, jede Jahreszeit hat ihren Zauber
 11. Wie feiern wir verschiedene Feste
 12. Unsere Heimat
 13. Prag - unsere Hauptstadt
 14. Bundesrepublik Deutschland
 15. Berlin - Hauptstadt Deutschlands
 16. Republik Österreich
 17. Wien - Hauptstadt Österreichs
 18. Schweizerische Eidgenossenschaft
 19. Kleine Übersicht der deutschen Literatur, Musik, Kunst
 20. Mein Tagesprogramm
Součástí maturitních otázek je práce s cizojazyčným textem, ke kterému jsou přiřazeny gramatické úkoly.
RUSKÝ JAZYK

Písemná práce

 1. Článek na zadané téma.
 2. Neformální dopis - osobní dopis, e-mail.
 3. Vypravování.
 4. Motivační dopis.
 5. Charakteristika.

Ústní zkouška

 1. Rodinný život.
 2. Bydlení.
 3. Můj život.
 4. Škola a vzdělání.
 5. Plány do budoucna.
 6. Jídlo a kuchyně.
 7. Nakupování a služby.
 8. Sport.
 9. Zdraví a nemoci, životní styl.
 10. Cestování.
 11. Město a region, ve kterém studuji.
 12. Praha.
 13. Česká republika.
 14. Ruská federace.
 15. Moskva a další města v Rusku.
 16. Příroda a počasí, ochrana přírody.
 17. Móda a odívání.
 18. Svátky a tradice.
 19. Kultura, významné osobnosti (literatura, divadlo, hudba, malířství)
 20. Mezilidské vztahy, přátelé, můj kamarád
MATEMATIKA

Didaktický test

 1. Číselné obory (množiny)
  • Přirozená čísla
  • Celá čísla
  • Racionální čísla
  • Reálná čísla
 2. Algebraické výrazy
  • Algebraický výraz
  • Mnohočleny
  • Lomené výrazy
  • Výrazy s mocninami a odmocninami
 3. Rovnice a nerovnice
  • Algebraické rovnice a nerovnice
  • Lineární rovnice a jejich soustavy
  • Rovnice s neznámou ve jmenovateli
  • Kvadratické rovnice
  • Lineární nerovnice s jednou neznámou a jejich soustavy
 4. Funkce
  • Základní poznatky o funkcích
  • Lineární funkce, nepřímá úměrnost
  • Kvadratická funkce
  • Exponenciální a logaritmické funkce, jednoduché rovnice
  • Goniometrické funkce
 5. Posloupnosti a finanční matematika
  • Základní poznatky o posloupnostech
  • Aritmetická posloupnost
  • Geometrická posloupnost
  • Využití posloupností pro řešení úloh z praxe, finanční matematika
 6. Planimetrie
  • Planimetrické pojmy a poznatky
  • Trojúhelníky
  • Mnohoúhelníky
  • Kružnice a kruh
  • Geometrická zobrazení
 7. Stereometrie
  • Tělesa
 8. Analytická geometrie
  • Souřadnice bodu a vektoru na přímce
  • Souřadnice bodu a vektoru v rovině
  • Přímka v rovině
 9. Kombinatorika, pravděpodobnost a statistika
  • Základní poznatky z kombinatoriky a pravděpodobnosti
  • Základní poznatky ze statistiky