Školní rok 2021/22

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Pro 2. kolo

Ředitel školy rozhodl o organizaci přijímacího řízení a stanovil jednotná kritéria pro uchazeče o přijetí do 1. ročníku studijního oboru vzdělání

studijního oboru 26-41-M/01 Elektrotechnika - 10 volných míst

  • 26-41-M/01 Elektrotechnika - silnoproudá elektrotechnika
  • 26-41-M/01 Elektrotechnika - počítačové a automatizační systémy
  • 26-41-M/01 Elektrotechnika - počítačové a informační systémy

pro školní rok 2022 - 2023 tak, že v přijímacím řízení budou hodnoceni uchazeči níže uvedeným způsobem podle následujících skutečností:

Z dosažených výsledků na vysvědčení z předchozího vzdělávání

Hodnocení žáků na základě výsledků předchozího vzdělávání - ZŠ

Pořadí uchazečů o studium bude stanoveno na základě výsledků studia na základní škole. Do hodnocení bude zahrnuta klasifikace za období 8/1, 8/2 a 9/1 z předmětů matematika, fyzika, český a dále pak z celkového průměrného prospěchu za jednotlivá období. V případě většího počtu uchazečů bude dána přednost uchazečům, kteří získají vyšší bodové hodnocení.

1. Hodnocení klasifikace ZŠ

známka body průměrný prospěch body
1 6 1,00-1,20 14
2 5 1,21-1,40 13
3 3 1,41-1,60 12
4 1 1,61-1,80 11
5 -200 1,81-2,00 10
2,01- 2,20 8
2,21- 2,50 6
>2,50 0
Účast na soutěžích 1

Bodové hodnocení:

Jedná se o součet všech bodových hodnot za uvedené období z průměrného prospěchu a známek z matematiky, fyziky a českého jazyka.

Maximum bodů ze ZŠ body
za známky (6 hodnot - 3 předměty, 2 pololetí) max 54
za průměr (2 pololetí) max 40
účast na olympiádách a soutěžích max 3
aktivní účast v kroužku robotiky SPŠE a OA 3
Celkem (max) 100

2. Hodnocení uchazečů, kterým byla v České republice poskytnuta dočasná ochrana

Na základě výsledků předchozího vzdělávání.

Do hodnocení bude zahrnuta klasifikace za období 8/1, 8/2 a 9/1 (nebo odpovídající ročníky vzdělávacího systému) z předmětů matematika, fyzika a z celkového průměrného prospěchu za jednotlivá období. Uchazeč k přihlášce doloží kopie příslušných dokladů s hodnocením prospěchu nebo čestné prohlášení s výsledky vzdělávání za jednotlivá období.

Bodové hodnocení:

známka body průměrný prospěch body
1 8 1,00-1,20 16
2 5 1,21-1,40 14
3 3 1,41-1,60 12
4 1 1,61-1,80 11
5 -200 1,81-2,00 10
2,01- 2,20 8
2,21- 2,50 6
>2,50 0
Účast na soutěžích 1
Maximum bodů ze ZŠ body
za známky (6 hodnot - 2 předměty, 3 pololetí) max 48
za průměr (3 pololetí) max 48
účast na olympiádách a soutěžích max 4
Celkem (max) 100

Uchazeč bude v den přijímacího řízení absolvovat pohovor z českého jazyka, jehož výsledkem je hodnocení, zda je schopen vzdělávání v českém jazyce.

3. Rovnost bodů

V případě rovnosti bodů u dvou nebo více uchazečů je dána přednost žákům, kteří získali vyšší bodové hodnocení za známky z matematiky z předchozího vzdělávání, při další rovnosti bodů rozhodne vyšší bodové hodnocení za známky z fyziky z předchozího vzdělávání, vždy za období uvedená v odstavci 1, resp.2.

4. Počet přijímaných uchazečů

V přijímacím řízení může být v druhém kole přijato do oboru 26-41-M/01 Elektrotechnika 10 uchazečů.

5. Zdravotní způsobilost

Podmínkou přijetí do oboru Elektrotechnika je splnění zdravotní způsobilosti pro elektrotechnické obory potvrzené ošetřujícím lékařem na přihlášce ke studiu.

6. Závěrečné vysvědčení

Závěrečné vysvědčení osvědčující ukončení základního vzdělávání předloží uchazeč nejpozději do dne, kdy se stane žákem školy, tj. 1. 9. 2022.

V Mohelnici 29. dubna 2022
Ing. Miloš Palla
ředitel školy