Školní rok 2021/22

PRŮVODCE PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍM

31. ledna 2022 ředitel střední školy vyhlásí první kolo přijímacího řízení, stanoví jednotná kritéria pro přijetí ke vzdělávání a předpokládaný počet přijímaných uchazečů. Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat nejvýše dvě přihlášky.

Uchazeči používají k přihlášení formulář stanovený ministerstvem, který je zveřejněn na webových stránkách ministerstva. Formulář musí být vytištěn oboustranně.

Uchazeč na přihlášce uvede dvě školy. Pořadí škol určuje, kde se koná přijímací zkouška v 1. a ve 2. termínu.

Uchazeč nebo zákonný zástupce odevzdá identické přihlášky ředitelům obou středních škol do 1. března 2022 (osobně nebo poštou).

Součástí přijímacího řízení je jednotná přijímací zkouška konaná formou jednotných písemných testů z předmětů Český jazyk a literatura a Matematika v rozsahu stanoveném Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

Termíny jednotné přijímací zkoušky:

  • 1. řádný termín 12. 4. 2022 (na škole uvedené na přihlášce v 1. pořadí)
  • 2. řádný termín 13. 4. 2022 (na škole uvedené na přihlášce v 2. pořadí)
  • 1. náhradní termín 10. 5. 2022 (na škole uvedené na přihlášce v 1. pořadí)
  • 2. náhradní termín 11. 5. 2022 (na škole uvedené na přihlášce v 2. pořadí)

Testy jednotné zkoušky, jejich distribuci, zpracování a hodnocení výsledků testů zajišťuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat). Na stránkách cermat.cz v sekci přijímací řízení naleznete ilustrační testy.

Specifikace požadavků pro jednotnou přijímací zkoušku z matematiky Specifikace požadavků pro jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a literatury

Uchazeči se do celkového hodnocení započítává lepší výsledek testu z předměty Český jazyk a literatur a testu z předmětu Matematiky.

Ředitel střední školy ukončí hodnocení přijímacího řízení a zveřejní seznam přijatých uchazečů a pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení v přijímacím řízení na webových stránkách školy a na úřední desce školy. Pořadí uchazečů se zveřejňuje pod registračním číslem. Registrační číslo je přiděleno uchazeči ve škole v den přijímací zkoušky. Zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů odešle ředitel školy rozhodnutí o nepřijetí. Přijatí uchazeči v písemné podobě rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání neobdrží.

Přijatí uchazeči

Zveřejněním seznamu přijatých uchazečů na webových stránkách školy se považují rozhodnutí o přijetí za oznámená.

Pokud přijatý uchazeč má úmysl vzdělávat se na střední škole, musí do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění přijatých uchazečů odevzdat řediteli střední školy zápisový lístek. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. Zápisový lístek může přijatý uchazeč uplatnit jen jednou. Podruhé lze uplatnit zápisový lístek jen ve škole, kde byl přijat na odvolání.

Neodevzdá-li přijatý uchazeč nebo jeho zákonný zástupce zápisový lístek do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů, zanikají účinky rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání na střední škole.

Nepřijatí uchazeči

Rozhodnutí o nepřijetí je zasíláno poštou do vlastních rukou zákonného zástupce uvedeného na přihlášce. Rozhodnutí o nepřijetí, které nelze doručit zákonnému zástupci uvedenému na přihlášce, se ukládá na poště 10 dní. Po této lhůtě se rozhodnutí považuje za doručené.

Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.