Školní rok 2023/24

PRŮVODCE PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍM

Termín podání přihlášek je do 20. února 2024. Uchazeč může podat tři přihlášky.

Formy podání přihlášek:

  • Přihláška podaná prostřednictvím informačního systému s elektronickým podpisem nebo identitou občana.
  • Přihláška podaná formou výpisu – je vyplněna elektronicky v informačním systému bez elektronického podpisu nebo identity občana. V tomto případě vygeneruje systém doklad formátu A4 s jedinečným kódem. Tento dokument musí být doručen na všechny tři školy. V případě doručení prostřednictvím české pošty rozhoduje datum podání.
  • Přihláška podaná v papírové podobě na předepsaném tiskopise. Tato musí být doručen na všechny tři školy. V případě doručení prostřednictvím české pošty rozhoduje datum podání.

Škola může určit ještě další povinné součásti přihlášky. V našem případě to bude pro obor Elektrotechnika potvrzení lékaře o způsobilosti a pro oba obory doklad o výsledcích vzdělávání za poslední tři pololetí (vysvědčení 8. ročník a výpis pololetí 9. ročník nebo tabulka přehledu známek potvrzená ZŠ), doklad (diplom) z olympiád a jiných soutěží. U všech těchto dokladů se přikládá „obyčejná“ kopie.

Informace k přijímacímu řízení na stránkách MŠMT najdete zde.

Součástí přijímacího řízení je jednotná přijímací zkouška konaná formou jednotných písemných testů z předmětů Český jazyk a literatura a Matematika v rozsahu stanoveném Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

Termíny jednotné přijímací zkoušky:

  • 1. řádný termín 12. 4. 2024
  • 2. řádný termín 15. 4. 2024
  • 1. náhradní termín 29. 4. 2024
  • 2. náhradní termín 30. 4. 2024

Dne 2. března 2024 zveřejní Centrum místo konání jednotné zkoušky na některé ze tří škol, které uchazeč uvedl na přihlášce. Kritériem je blízkost školy k místu bydliště a kapacitní možnosti školy. Pozvánky k jednotné zkoušce budou rozesílány poštou pouze těm, kteří podali přihlášku způsobem 2 nebo 3. V prvním případě je vše řešeno přes elektronický systém. Školní zkoušku na naší škole nevyhlašujeme. U přijímacího řízení budeme zohledňovat výsledky ze základní školy maximálně do výše 25%, jednotnou zkoušku 75%. Podrobná kritéria budou zveřejněna na webových stránkách školy nejpozději 31. ledna 2024.

Vyhodnocení přijímacího řízení

Na základě dosažených výsledků z jednotné zkoušky a přidáním bodů ze strany školy dle kritérií, které si škola pro přijímací řízení stanovila Centrum vytvoří pořadí uchazečů pro každou školu ze všech jejích uchazečů bez ohledu na prioritu škol na přihlášce. Určující je pouze výše dosažených bodů. Roztřídění provede algoritmus dle níže uvedeného příkladu:

Uchazeč, který má naši školu na druhém místě se díky vysokému počtu bodů umístí například na desátém místě. Systém zkontroluje, zda se dostal na svou školu číslo jedna. Pokud ano, je v našem seznamu vymazán a náš seznam se o jedno místo posune. Pokud na svou školu číslo jedna přijat není, je přijat u nás. To znamená, že předběhne uchazeče, který nás sice měl na prvním místě, ale získal méně bodů.

Centrum zveřejní výsledky škole 6. května 2024, škola má 1 pracovní den na doplnění svých bodů, Centrum má 1 den na zveřejnění škole, zda byl uchazeč přijat. Ředitel má jeden den na kontrolu a potvrzení výsledků. Čtvrtý pracovní den po potvrzení pak ředitel zveřejní výsledky uchazečům. Podle toho, jak budou vycházet pracovní dny by to mělo být do 15. května 2024. Poznámka: ještě v okamžiku, kdy škola přidává své body, může navýšit počet přijímaných uchazečů.

Vzdání se práva na přijetí

uchazeč nemůže změnit, na kterou školu je přijat. Může se pouze vzdát přijetí. Pak není přijat na žádnou ze škol a čeká na vyhlášení druhého kola.

Druhé kolo přijímacího řízení

Koná se ve stejném režimu jako kolo první. Jednotná zkouška se nekoná znovu, berou se výsledky z prvního kola. Podání přihlášky je do 24. května 2024, Centrum zveřejní výsledky 13. června 2024. Další kola již jsou zcela v režimu školy.